Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İbrahim Karakaya Yazılım ve Medya Şirketi (Co-Influencer) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesi ile ilgili Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul kararları doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz ve yasal haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye önem vermekteyiz. 6698 sayılı KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Co-Influencer tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır. Bu sebeple bu aydınlatma metnini dikkatle ve özenle okuyarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda bilgi edinmeniz hukuki yararınız için oldukça önem arz etmektedir.

Veri işleme tanımını yapacak olursak aynı kanunun 3/1-e maddesinde “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.” olarak tanımlanmıştır. Kişisel verilerinizin bu aydınlatma metninde yazılı amaç dışında gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için işlenmesi hiçbir zaman söz konusu değildir.

Bu tanımlamaları yaptıktan sonra İbrahim Karakaya Yazılım ve Medya Şirketi olarak yasal mevzuatta ya da şirketimizce meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle iş bu aydınlatma metninde güncelleme ya da değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

A)Kişisel Verilerin İşlenme Amacı :

Müşteriler, müşteri adayları, içerik üreticileri, sosyal medya etkileyicileri, sosyal medya kullanıcıları internet sayfamızın ziyaretçileri ile üye ve kullanıcıları tarafından şirketimizle paylaşılan kişisel verileriniz gerek şirketimiz gerekse de şirketimize bağlı bulunan diğer işletmeler tarafından veri sahipleri ile e-posta-sms- mms, İnstagram, WhatsApp, Facebook, Tiktok, Youtube, Linkedin ve sair iletişim araçları vasıtası ile iletişim kurulabilmesi, veri sahiplerine şirketimiz ve bağlı bulunan diğer işletmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ile sair satış/pazarlama, istatistiki analizler ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, tekliflerde bulunulması, çağrı merkezi ve sosyal medya etkileyicileri ile şirketimiz arasında gerçekleşen telefon görüşmeleri esnasında görüşme kayıtlarının alınması suretiyle hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve  iletişim güvenliğinin sağlanması, taraflar arasında akdedilmiş her türlü görüşme, üyelik vb. sözleşmelerde firmamızın üstlendiği görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, kurumsal iletişim, etkinlik ve    davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması, bilgi işlem süreçlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması, firmamızın finansal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, veri sahipleri ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelen şikayet ve talepleri değerlendirmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, resmi ve özel denetim, inceleme ve raporlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla 6698 sayılı KVKK’nın 4., 5. ve      6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; doğru ve gerektiğinde güncel olarak, işlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak  işlenmektedir.

 

B)Kişisel Verileriniz Hangi Ortamda Saklanır?

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, (TC kimlik numarası, pasaport numarası, ad ve soyadınız, telefon  numaranız, adresiniz, e-posta bilgileriniz, sosyal medya hesap bilgileriniz, üretmiş olduğunuz sesli ve görsel içerikler, videolar, Papara ve Enpara bilgileriniz) Instagram, Whatsapp, e-posta ve e-posta bülteni Google ve Microsoft Formları, Google e-tabloları yolu ile toplanır. Toplanan bu kişisel verileriniz birlikte çalıştığımız markalar, diğer içerik üreticileri ve şirket çalışanlarımızla paylaşılır. Paylaştığınız bu kişisel verilerinizi Google, Yandex, Trello, WhatsApp, Microsoft, çalışanlarımızın kişisel bilgisayarları ve telefonları, Mailchimp, iCloud elektronik ortamlarında saklarız.

C)Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

Tarafımıza aktardığınız kişisel verileriniz yukarıda sayılan işleme amaçları ile sınırlı olarak; şirketimiz bünyesinde çalışanların Instagram, WhatsApp ya da benzer platformlar vasıtasıyla içerik üreticilerle iletişim kurularak anlaşılması halinde firmamıza bağlı işletmelere, topluluk şirketlerine, firmamızın iş ortaklarına, müşterilerine, hissedarlarına ve iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari merciler ve yasal mercilere, özel hukuk tüzel kişilerine, firmamızın hizmet verdiği ya da aldığı tüzel ve gerçek kişilere; şirketimizin çalıştığı şirketlere, kargo firmalarına, finansal, muhasebesel ve hukuksal işlemler için ilgili iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza ve tedarikçilerimize ve veri, yer ve hizmet sağlayıcılarına; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlara; danışmanlık vb. hizmet alınan diğer firmalara 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlara uygun olarak yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir. Çalışmış olduğumuz markalar üretmiş olduğunuz görsel, sesli, video içeriklerinizi onaylayıp kendi sosyal medya ortamlarında, web sitelerinde ve sair yayınlama hakkını haiz olur.

D)Kişisel Verilerinizi Nasıl Toplarız Ve Hukuki Sebebi :

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz iş bu aydınlatma metninde sayılan 6698 Sayılı KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri işleme amaçlarına uygun şekilde; kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; kişisel verilerin veri sahibince alenileştirilmiş olması; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi,  ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması için ya da bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda; ayrıca tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ya da ifasından kaynaklı gerekliliklere ilişkin hukuki sebeplerle fiziken ya da elektronik ortamda başvuru formu doldurulması, sözleşmeler akdedilmesi, web sitesi, sosyal medya hesapları, elektronik posta yazışmaları, veri entegrasyonu yoluyla sözlü, yazılı ya da görüntülü olarak toplanmakta ve elde edilmektedir.

E)Veri Sahibinin Diğer Hakları:

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi uyarınca tarafımıza başvurarak, bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin;  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, tarafımızla paylaşmış olduğunuz verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, eksik veya yanlış işlenmiş olması sebebiyle ilgilinin talebi üzerine verinin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarınız bulunmaktadır.

F)Bizlere Başvuru Hakkınız :

Veri sahibi olarak ilgili taleplerinizi 6698 sayılı KVKK’nın 13/1. maddesine ve bağlı yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak, Türkçe dilinde daha önce tarafımıza bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@coinfluencer.co  e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Başvuru yaparken başvurunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemek kaydıyla tarafımıza;

-Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası;

-Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi;

-Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası;

-Talep konusuna, yer vermeniz zorunludur ve önem taşımaktadır.

Veri sahibi olarak yaptığınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak için gerekli ve yeterli her türlü idari ve teknik tedbirlerimiz hazır bulunmaktadır. Yaptığınız başvuru neticesinde başvurunuz kabul edilir ya da gerekçesi açıklanarak reddedilir. Başvurunuz mümkün olan en kısa zamanda ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır ve başvuru sonucu; elektronik ortamda, başvurunuzu ilettiğiniz e-posta adresine gerekçeleriyle birlikte gönderilir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 6698 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 7. maddesinde yazılı ücret talep edilebilir. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde en kısa sürede talep konusu işlem hakkında işlemin gereği yerine getirilir ve veri sahibi olarak bilgilendirilirsiniz.